ریاضی پایه

جزوه آموزشی شامل عناوین ذیل :  

تابع، حد، پيوستگی و مشتق پذيری

١: تابع ٢: اعمال بر توابع٣: توابع مثلثاتی٤: حد٥: پيوستگی٦: قضيه مقدار ميانی و کاربردهايی از آن

٧: مشتق٨: مشتق تابع ضمنی٩: مشتق مراتب بالاتر

لینک دانلود : Download  حجم 365KB

1- دنباله ها و سری ها و قوانین  2- قوانین حد دنباله ها 3- اعمال جبری سری ها 

4-همگرایی و واگرایی  و ...

لینک دانلود : Download  حجم 352KB

گزارش تخلف
بعدی